Accessibility Links

Select a Language:

 1. English Language
 2. German Language
 3. Dutch Language
 4. French Language
 5. Italian Language
 6. Czech Language
 7. Danish Language
 8. Swedish Language
 9. Croatian Language
 10. Finish Language
 11. Portugal Language
 12. Spanish Language
 13. Norwegian Language
 14. Macedonian Language
 15. Serbian Language
 16. Polish Language
 17. Hungarian Language

Main Content:

Речи не на Air France

Поддржи ја кампањата на ЕЦЕАЕ

Секоја година илјадници примати (мајмуни) се транспортирани со авиони низ светот само за да страдаат и умираат во лабораториски експерименти и истражувања. Овие мајмуни потекнуваат од земји како Маурициус, Кина, Виетнам, Камбоџа и Барбадос. Некои се заробени во дивина, додека пак други се одгледени во затвореништво, поробени во огромни стационари. Тие се оттргнати од нивните семејства и заедници, ги сместуваат во мали дрвени кутии и ги транспортираат како багаж во патничките авиокомпании каде нема соодветна вентилација, има силна бучава, големи температурни промени и поради одложувањата на летовите тие се изложени на екстремно долги патувања околу светот. 

Кампањата на ЕЦЕАЕ досега беше многу успешна и убеди многу авиокомпании да се согласат да запрат со превоз на примати, или едноставно да не бидат инволвирани во оваа сурова трговија -  вклучувајќи ги Европските превозници како British Airways, Lufthansa, Czech Airlines, Finnair, Alitalia, Iberia, Swiss International Airlines и Brussels Airlines, како и не европските превозници Delta Airlines, Eva Air, Northwest Airlines, South African Airways, United Airlines и China Airlines.  

Моментално Air France е единствениот голем европски превозник кој е сеуште  поврзан со суровата трговија и транспорт на примати за истражување и експерименти. Авиокомпанијата пренесува мајмуни од држави како што се Маурициус и Виетнам, до лаборатории низ Европа и Соединети Американски Држави.

Пратките со мајмуни на Air France вклучуваат :

85 äîëãî-îïàøåñòè ìàêàêè îä Ìàóðèöèóñ äî ÑÀÄ (íà 24 £óíè 2011).

100 äîëãî-îïàøåñòè ìàêàêè îä Âèåòíàì äî Ôðàíöè¼à (íà 9 Ìàðò 2011).

20 äîëãî-îïàøåñòè ìàêàêè îä Âèåòíàì äî ÑÀÄ (íà 12 Ì༠2011).

Äîçíà¼òå ïîâåå:

Âå ìîëèìå ïðèäðóæåòå íè ñå è ðå÷åòå ÍÅ çà Air France  (NON á Air France). Ïîòïèøåòòå ãî íàøåòî áàðàœå äà Air France  çàïðå ñî ñâî¼àòà èíâîëâèðàíîñò âî îâî¼ ñóðîâ òðàíñïîðò íà ïðèìàòè çà èñòðàæóâàœå.


Donate today!

Please help our campaign to end animal experiments

Top of the page